Повернутися на головну...
Лабораторна робота №2

Тема: Розв’язання математичних задач на тему „Змінні та функції”.
Мета: навчитися розв’язувати математичні задачі за допомогою змінних та функцій засобами програми Mathcad.
Обладнання: ПК.
Програмне забезпечення: математичний пакет Mathcad 2001i Professional.

Теоретичні відомості

Математичні вирази
До основних елементів математичних виразів MathCAD відносяться типи даних, оператори, функції й керуючі структури.
Оператори
Оператори - елементи MathCAD, за допомогою яких можна створювати математичні вирази. До них, наприклад, відносяться символи арифметичних операцій, знаки обчислення сум, добутків, похідної й інтеграла й т.д.
Оператор визначає:
1. дію, що повинна виконуватися при наявності тих або інших значень операндів;
2. скільки, де і які операнди повинні бути уведені в оператор.
Операнд – число або вираз, на яке діє оператор. Наприклад, у виразі 5! + 3 число 3 і вираз 5! – операнди оператора + (плюс), а число 5 операнд оператора факторіал (!). Після вказівки операндів оператори стають блоками, що виконують по документі.
Типи даних
До типів даних ставляться числові константи, звичайні й системні змінні, масиви (вектори й матриці) і дані файлового типу.
Константами називають пойменовані об'єкти, що зберігають деякі значення, які не можуть бути змінені. Змінні є пойменованими об'єктами, що мають деяке значення, що може змінюватися по ходу виконання програми. Тип змінної визначається її значенням; змінні можуть бути числовими, строковими, символьними й т.д. Імена констант, змінних й інших об'єктів називають ідентифікаторами. Ідентифікатори в MathCAD являють собою набір латинських або грецьких букв і цифр.
В MathCAD утримується невелика група особливих об'єктів, які не можна віднести ні до класу констант, ні до класу змінних, значення яких визначені відразу після запуску програми. Їх вірніше вважати системними змінними, що мають визначені системою початкові значення. Зміна значень системних змінних роблять у вкладці Убудовані змінні діалогового вікна Math Options команди Математика -> Опції.
Звичайні змінні відрізняються від системних тим, що вони повинні бути попередньо визначені користувачем, тобто їм необхідно хоча б один раз привласнити значення. Як оператор присвоювання використається знак :=, тоді як знак = відведений для виводу значення константи або змінної.


Якщо змінної привласнюється початкове значення за допомогою оператора :=, викликається натисканням клавіші : (двокрапка) на клавіатурі, таке присвоювання називається локальним. До цього присвоювання змінна не визначена і її не можна використати. Однак за допомогою знака = (клавіша ~ на клавіатурі) можна забезпечити глобальне присвоювання (див. Приклад 1 Малюнка 1). MathCAD прочитує весь документ двічі ліворуч праворуч і зверху вниз. При першому проході виконуються всі дії, запропоновані локальним оператором присвоювання (=), а при другому – виробляються дії, запропоновані локальним оператором присвоювання (:=), і відображаються всі необхідні результати обчислень (=).
Існують також жирний знак рівності = (комбінація клавіш Ctrl + =), що використається, наприклад, як оператор наближеної рівності при рішенні систем рівнянь, і символьний знак рівності = (комбінація клавіш Ctrl + =).

Завдання

1. Запустити математичний пакет Mathcad 2001i Professional.
2. За допомогою математичного пакету Mathcad виконайте розрахунки за запишіть результати до відповідних таблиць.

Вправа 1. Виконати наступні операції:
i := 1 .. 10  
Вправа 2. Обчисліть Y для кожного значення Х=2 та Х=7,45:
Змінити кількість значущих цифр, які виводяться на екран після десяткової точки, на 6.

Вправа 3. Обчисліть для кожного значення Х=1,5,7 наступні функції:


Змінити кількість значущих цифр, які виводяться на екран після десяткової точки, на 6.

Вправа 4. Визначити змінні: a := 3.4, b := 6.22, c = 0.149 (причому змінну с - глобально) і вираз:

 

3. Зробіть висновок по роботі.

Контрольні питання:
1. З яких елементів складаються математичні вирази в MathCAD?
2. Що називається оператором і що він визначає?
3. Які бувають типи даних? Коротко їх описати.
4. Які існують оператори присвоєння в MathCAD?